95 kodas – kroviniams vežti

Vairuotojai įgiję C1, C kategorijos vairuotojų pažymėjimus po 2009 m. rugsėjo 10 d. ir norintys vežti krovinius komerciniais tikslais (dirbti krovinių pervežime), privalo turėti pradinę profesinę kvalifikaciją krovinius vežti patvirtinančius pažymėjimus, jei krovinius veža C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.
Ši pradinė kvalifikacija suteikiama baigus mokymo kursus ir išlaikius kvalifikacijos egzaminus licencijuotoje mokymo įstaigoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1710

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973; 2010, Nr. 67-3338; 2011, Nr. 86-4140) 7 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 13 punktu:
1. T v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2622);
2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. ISAK-88 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 8-300);
2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. ISAK-638 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1423).