Krautuvo vairuotojas

Krautuvų vairuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 3521041
Valstybinis kodas 261084022
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Krautuvų vairuotojas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis I
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 1
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Nėra duomenų
Programos trukmė Dieninė, 6, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 0 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 0 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai Krautuvų vairuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4102
Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data Nėra duomenų

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1710

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973; 2010, Nr. 67-3338; 2011, Nr. 86-4140) 7 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 13 punktu:
1. T v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2622);
2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. ISAK-88 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 8-300);
2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. ISAK-638 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1423).

2018-04-24
Maironio 72, Raseiniai
10 val. bus vykdomas teorijos egzaminas
(261104108) Krautuvų vairuotojo mokymo programa
Vilniaus g. 1, Raseiniai 14 val. vyks praktinis egzaminas